Formulario de inscrición

Inscrición programas educativos - Curso 22/23

O PRAZO DE INSCRICIÓN DAS ACTIVIDADES REMATOU O 18 DE SETEMBRO. TODO FORMULARIO CUBERTO DESPOIS DESA DATA PASARÁ A UNHA LISTAXE DE AGARDA, E NON PODERÁ COMEZAR A ACTIVIDADE ATA A SUA CONFIMACIÓN TELEFONICA OU POR MAIL

Centro educativo, curso y aula


Centro Educativo *
Curso *
Aula *


Condicións de Participación

  1. Precisarase un mínimo de 10 escolares para formar grupo.
  2. Nas actividades físco-deportivas do programa DEPORTE NO CENTRO ofertadas a máis de 3 cursos escolares, os grupos formaranse con nenos e nenas de 2-3 cursos consecutivos, adaptando o contido da actividade proposta á idade dos participantes.
  3. Se non se puidese formar un grupo por non chegar ao mínimo de participantes, non dispoñer dos recursos humanos, materiais ou instalacións axeitadas, facilitarase aos solicitantes a inclusión noutro grupo xa formado ou ben valorarase conxuntamente coas familias substituir esa actividade por outra que si cumpra as condicións necesarias para a súa posta en marcha.
  4. Se unha mesma actividade, para un mesmo tramo de idade, se oferta en dúas franxas horarias diferentes, o participante só poderá escoller unha desas franxas horarias.
  5. Non se permitirá a inscrición en máis dunha actividade que se superpoña con outras nalgunha ou toda a súa franxa horaria.

COTAS DOS PROGRAMAS
ACTIVIDADES OUTUBRO A DECEMBRO 2022 XANEIRO A MARZO 2023 ABRIL A MAIO 2023
ACTIV. PROG. DEPORTE NO CENTRO (2 días/semana) 15,00 € (trimestre) 15,00 € (trimestre) 10,00 €
OBRADOIROS (2 días/semana) 15,00 € (trimestre) 15,00 € (trimestre) 10,00 €
OBRADOIROS (1 día/semana) Só Obradoiros de Mans que Falan e Acenos 7,5 € (trimestre) 7,5 € (trimestre) 5,00 €
PROXECTOS (1 día/semana 2 horas) 18,00 € (trimestre) 18,00 € (trimestre) 12,00 €
ENGLISH LAB (2 días/semana) 45,00 € (trimestre) 45,00 € (trimestre) 30,00 €
ON PARLE (2 días/semana) 45,00 € (trimestre) 45,00 € (trimestre) 30,00 €

Os pagos das cotas aboaranse de forma trimestral
Os escolares inscritos aboarán unha única cota de 4,00€ en concepto de seguro de accidentes

Mínimo de 10 escolares para formar grupo. A partir de 20, desdoblarase o grupo

Datos do escolar


Nome *
Apelidos *
Data de nacemento *
Sexo *

Enderezo *
Número
Andar
Porta
CP *
Localidade *

Se padece algunha doenza que puntualmente poida interferir no desenvolvemento normal da actividade, indíquea.

Doenza

Se precisa algún tipo de atención individualizada, indíquea.

Precisa atención


Datos da nai, pai ou representante legal


A fin de mantelos informados sobre calquera cuestión relevante sobre as actividades nas que inscribe ao escolar, precisamos dispor da información que abaixo se solicita:

Nome *

 D.N.I.:  N.I.E.:  PASAPORTE:  *
D.N.I.
N.I.E.
Pasaporte

Email *
Teléfono1 *
Teléfono2
Teléfono3

Becados


O seu fillo/a figura como beneficiario/a da beca de comedor no presente curso 22-23?

SOLICITOU beca comedor *   Sí:  Non:

En caso afirmativo indicar o D.N.I. / N.I.E. do solicitante da beca comedor y el COD. ASIENTO

 D.N.I.:  N.I.E.:  Pasaporte:  *
D.N.I.
N.I.E.
Pasaporte

COD. ASIENTO

Autorización para a recollida do menor


AUTORIZO QUE MARCHE SÓ AO REMATE DA ACTIVIDADE   Sí:  Non:
Anote o nome completo e D.N.I. / N.I.E. das persoas autorizadas para a recollida do escolar unha vez finalizada a actividade na que se inscribe.

Persoa Autorizada 1 *
 D.N.I.:  N.I.E.:  Pasaporte:  *
D.N.I. 1
N.I.E. 1
Pasaporte

Persoa Autorizada 2
 D.N.I.:  N.I.E.:  Pasaporte:
D.N.I. 2
N.I.E. 2
Pasaporte

Persoa Autorizada 3
 D.N.I.:  N.I.E.:  Pasaporte:
D.N.I. 3
N.I.E. 3
Pasaporte

Observacións

Autorización de imaxe


¿Autoriza á Federación Provincial de ANPAS, a empregar e/ou publicar con carácter pedagóxico ou divulgativo as imaxes que se puidesen realizar no desenvolvemento deste programa, e nas que apareza individualmente ou en grupo, o neno ou nena inscrito ou inscrita?

Autorización Imaxe *

Domiciliación bancaria


O COBRO DA ACTIVIDAD FARASE POR DOMICILIACIÓN BANCARIA, E NOS 10 PRIMEIROS DÍAS DO PERÍODO CARGARASE A COTA CORRESPONDENTE. OS GASTOS DERIVADOS DA DEVOLUCIÓN DOS RECIBOS CORRERÁN POLA CONTA DO USUARIO.
Todos os escolares inscritos aboarán unha única cota de 4 € en concepto de seguro de accidentes, que lles dará cobertura en todos os programas xestionados pola Federación de Anpas para o curso 22-23.

Orde de domiciliación de adeudo directo SEPA - CORE
Referencia da orde de domiciliación: XXXX-X (Nº INSCRIC-PROGRAMA)
Identificador do acredor: ES3721006359580200061816
Nome do acredor: Federación Provincial ANPAS Centros Públicos (FEDAPAS)
Enderezo: Rúa Orzán, 21 – 15001 - A Coruña (A Coruña)

Nome do titular da conta *
Apelidos do titular da conta *
 D.N.I.:  N.I.E.:  Pasaporte:  *
D.N.I.
N.I.E.
Pasaporte

Usar enderezo do escolar  Sí:  Non:
Enderezo *
Número
Andar
Porta
CP *
Poboación *

Entidade * Sucursal * DC * Num. Conta *

IBAN:

Mediante o envío desta orde de domiciliación, o titular da conta autoriza a FEDAPAS a enviar instruccions a súa entidade financieira para adeudar na sua conta e asimesmo autoriza a entidade financieira para efectuar os adeudos na súa conta seguindo as instruccións de FEDAPAS. Como parte dos seus dereitos, o titular da conta está lexitimado ao reembolso pola súa entidade nos termos e condicións do contrato suscrito coa mesma.

Aviso legal


LEI DE PROTECCIÓN DE DATOS
Consonte ao RGPD (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016, e a lexislación complementaria, cedo os datos personais recollidos nesta inscrición para que sexan incluídos no Ficheiro da Federación de ANPAs. Respecto deles, poderei exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación, nos termos previstos na citada lexislación, dirixíndome por escrito á Federación Provincial de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Centros Públicos de A Coruña, sito na rúa Orzán 21, CP 15001. A Coruña.

Asemesmo, me dou por informado/a e acepto expresamente que os datos recollidos poderán ser cedidos ao Concello da Coruña e á ANPA do centro en calidade de coorganizadores das actividades, así como ao centro educativo onde esta se desenrola.
Declaro ter lido todos os termos e condicións da presente inscrición, que expresamente acepto e confirmo a veracidade de todos os datos facilitados, obrigándome a notificar calquera cambio nos mesmos a Fedapas Coruña no e-mail inscripcionesprogramaslecer@fedapascoruna.org
Acepto  Sí:  Non:
Enviar


* Campos obligatorios