Formulario de inscrición

Inscrición programas educativos - Curso 21/22


Centro educativo, curso y aula


Centro Educativo *
Curso *
Aula *


Condicións de Participación

  1. Precisarase un mínimo de 10 escolares para formar grupo.
  2. Nas actividades físco-deportivas do programa DEPORTE NO CENTRO ofertadas a máis de 3 cursos escolares, os grupos formaranse con nenos e nenas de 2-3 cursos consecutivos, adaptando o contido da actividade proposta á idade dos participantes.
  3. Se non se puidese formar un grupo por non chegar ao mínimo de participantes, non dispoñer dos recursos humanos, materiais ou instalacións axeitadas, facilitarase aos solicitantes a inclusión noutro grupo xa formado ou ben valorarase conxuntamente coas familias substituir esa actividade por outra que si requira as condicións necesarias para a súa posta en marcha.

COTAS DOS PROGRAMAS
ACTIVIDADES OUTUBRO A DECEMBRO 2021 XANEIRO A MARZO 2022 ABRIL A MAIO 2022
ACTIV. PROG. DEPORTE NO CENTRO (2 días/semana) 15,00 € (trimestre) 15,00 € (trimestre) 10,00 €
OBRADOIROS (2 días/semana) 15,00 € (trimestre) 15,00 € (trimestre) 10,00 €
OBRADOIROS (1 día/semana) Só Obradoiros de Mans que Falan e Acenos 7,5 € (trimestre) 7,5 € (trimestre) 5,00 €
PROXECTOS (1 día/semana 2 horas) 18,00 € (trimestre) 18,00 € (trimestre) 12,00 €
ENGLISH LAB (2 días/semana) 45,00 € (trimestre) 45,00 € (trimestre) 30,00 €
ON PARLE (2 días/semana) 45,00 € (trimestre) 45,00 € (trimestre) 30,00 €

Os pagos das cotas aboaranse de forma trimestral
Os escolares inscritos aboarán unha única cota de 4,00€ en concepto de seguro de accidentes

Mínimo de 10 escolares para formar grupo. A partir de 19, desdoblarase o grupo

Datos do escolar


Nome *
Apelidos *
Data de nacemento *
Sexo *

Enderezo *
Número
Andar
Porta
CP *
Localidade *

Se padece algunha doenza que puntualmente poida interferir no desenvolvemento normal da actividade, indíquea.

Doenza

Se precisa algún tipo de atención individualizada, indíquea.

Precisa atención

Medidas preventivas xerais


Mediante o envío do presente formulario, Vd declara comprometerse a:
No caso de que o neno/a presente síntomas compatibles coa COVID19 ( febre ou febrícula (>37,5), tose seca, dificultade respiratoria, fatiga severa (cansazo), dor muscular, falta de olfacto, falta de gusto e diarrea),ou tivese contacto con algún caso de covid-19 ou declarado sospeitoso na a súa contorna, o neno/a non acudirá ao Centro Escolar e notificarao aos organizadores de inmediato.

Dáse por informado/a e acepta que:
  • Todos os escolares e os pais/familiares se acceden ao Centro, así como o resto de persoal, teñen a obrigación de usar máscaras durante toda a xornada, en todos os espazos do Centro educativo aínda que se cumpra a distancia de seguridade.
  • Todos os nenos e nenas deben acudir á actividade cunha máscara de reposto.
  • Os educadores/as tomarán a febre aos nenos/as con termómetro de infraroxos, sen contacto, ao comezo da actividade e durante o desenvolvemento da mesma.
  • O coordinador do Centro impedirá o acceso aos nenos con febrícula ou febre.
  • Os nenos e nenas deberán acudir aseados e con roupa limpa.
Acepto  Sí:  Non:

Datos da nai, pai ou representante legal


A fin de mantelos informados sobre calquera cuestión relevante sobre as actividades nas que inscribe ao escolar, precisamos dispor da información que abaixo se solicita:

Nome *

 D.N.I.:  N.I.E.:  PASAPORTE:  *
D.N.I.
N.I.E.
Pasaporte

Email *
Teléfono1 *
Teléfono2
Teléfono3

Becados


O seu fillo/a figura como beneficiario/a da beca de comedor no presente curso 2021-22?

SOLICITOU beca comedor *   Sí:  Non:

En caso afirmativo indicar o D.N.I. / N.I.E. do solicitante da beca comedor y el COD. ASIENTO

 D.N.I.:  N.I.E.:  Pasaporte:  *
D.N.I.
N.I.E.
Pasaporte

COD. ASIENTO

Autorización para a recollida do menor


Anote o nome completo e D.N.I. / N.I.E. das persoas autorizadas para a recollida do escolar unha vez finalizada a actividade na que se inscribe.

Persoa Autorizada 1 *
 D.N.I.:  N.I.E.:  Pasaporte:  *
D.N.I. 1
N.I.E. 1
Pasaporte

Persoa Autorizada 2
 D.N.I.:  N.I.E.:  Pasaporte:
D.N.I. 2
N.I.E. 2
Pasaporte

Persoa Autorizada 3
 D.N.I.:  N.I.E.:  Pasaporte:
D.N.I. 3
N.I.E. 3
Pasaporte

Observacións

Autorización de imaxe


¿Autoriza á Federación Provincial de ANPAS, a empregar e/ou publicar con carácter pedagóxico ou divulgativo as imaxes que se puidesen realizar no desenvolvemento deste programa, e nas que apareza individualmente ou en grupo, o neno ou nena inscrito ou inscrita?

Autorización Imaxe *

Domiciliación bancaria


O COBRO DA ACTIVIDAD FARASE POR DOMICILIACIÓN BANCARIA, E NOS 10 PRIMEIROS DÍAS DO PERÍODO CARGARASE A COTA CORRESPONDENTE. OS GASTOS DERIVADOS DA DEVOLUCIÓN DOS RECIBOS CORRERÁN POLA CONTA DO USUARIO.
Todos os escolares inscritos aboarán unha única cota de 4 € en concepto de seguro de accidentes, que lles dará cobertura en todos os programas xestionados pola Federación de Anpas para o curso 21-22.

Orde de domiciliación de adeudo directo SEPA - CORE
Referencia da orde de domiciliación: XXXX-X (Nº INSCRIC-PROGRAMA)
Identificador do acredor: ES3721006359580200061816
Nome do acredor: Federación Provincial ANPAS Centros Públicos (FEDAPAS)
Enderezo: Rúa Orzán, 21 – 15001 - A Coruña (A Coruña)

Nome do titular da conta *
Apelidos do titular da conta *
 D.N.I.:  N.I.E.:  Pasaporte:  *
D.N.I.
N.I.E.
Pasaporte

Usar enderezo do escolar  Sí:  Non:
Enderezo *
Número
Andar
Porta
CP *
Poboación *

Entidade * Sucursal * DC * Num. Conta *

IBAN:

Mediante o envío desta orde de domiciliación, o titular da conta autoriza a FEDAPAS a enviar instruccions a súa entidade financieira para adeudar na sua conta e asimesmo autoriza a entidade financieira para efectuar os adeudos na súa conta seguindo as instruccións de FEDAPAS. Como parte dos seus dereitos, o titular da conta está lexitimado ao reembolso pola súa entidade nos termos e condicións do contrato suscrito coa mesma.

INFORMACIÓN DO RISCO EN RELACIÓN
CO CORONAVIRUS COVID/19


O Coronavirus, COVID-19 foi declarado como pandemia mundial pola Organización Mundial da Saúde de acordo coa citada organización, é moi contaxioso.
Na seguinte ligazón pode consultar de forma detallada que é un coronavirus, que é o COVID-19, cales son os seus síntomas, como se contaxia, que facer en caso de contaxio, como protexerse, como previrlo e cales poden ser as súas consecuencias, entre outras consideracións de interese: Páxina da OMS sobre o COVID19
As autoridades sanitarias establecen unha serie de medidas que a título enunciativo e non limitativo inclúen o distanciamento social, evitar as aglomeracións de persoas, e o uso de medidas de prevención do contaxio tales como máscaras.
A Federación Provincial de ANPAS de Centros Públicos da Coruña e o Excmo. Concello da Coruña (en diante os organizadores), adoptarán para a organización desta actividade todas as medidas sanitarias de prevención que dispoñan como obligatorias as autoridades sanitarias, educativas e laborais, implementando para a realización da actividade, protocolos de seguridade elaborados por técnicos de prevención da empresa homologada INTECTOMA S.L.
Así mesmo, neste formulario de inscrición os organizadores solicitarán unha declaración responsable dos titores dos participantes, conforme a modelo recomendado polos citados expertos.
Con todo, os organizadores informanlle de que non poden garantir que os seus fillos non se infecten co COVID-19 ou que non aumente o risco de contraelo como consecuencia do desenvolvemento da actividade.
Ao prestar a súa aceptación a esta cláusula, recoñece ser informado da natureza contaxiosa do COVID-19 e do incremento de risco de contaxio que podería supor a asistencia do seu fillo/a a esta actividade e do risco de que os seus fillos/as e as persoas que estean en contacto con eles poidan estar expostos e/ou infectados por COVID-19, podendo resultar das accións, omisións e neglixencias propias e doutros; incluindo, pero sen estar limitado, a empregados da Federación, empregados municipais, empregados de empresas que presten servizos auxiliares, voluntarios, coordinadores, resto de participantes da actividade e as súas familias.


(Pulse aquí para descargar a cláusula)

LIN E ENTENDO ESTA CLÁUSULA  Sí:  Non:

Aviso legal


LEI DE PROTECCIÓN DE DATOS
Consonte ao RGPD (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016, e a lexislación complementaria, cedo os datos personais recollidos nesta inscrición para que sexan incluídos no Ficheiro da Federación de ANPAs. Respecto deles, poderei exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación, nos termos previstos na citada lexislación, dirixíndome por escrito á Federación Provincial de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Centros Públicos de A Coruña, sito na rúa Orzán 21, CP 15001. A Coruña.

Asemesmo, me dou por informado/a e acepto expresamente que os datos recollidos poderán ser cedidos ao Concello da Coruña e á ANPA do centro en calidade de coorganizadores das actividades, así como ao centro educativo onde esta se desenrola e os servicios médicos do servicio galego de saúde designados pola Xunta de Galicia para seguimento e notificación de incidencias relacionadas co COVID-19.
Declaro ter lido todos os termos e condicións da presente inscrición, que expresamente acepto e confirmo a veracidade de todos os datos facilitados, obrigándome a notificar calquera cambio nos mesmos a Fedapas Coruña no e-mail inscripcionesprogramaslecer@fedapascoruna.org
Acepto  Sí:  Non:
Enviar


* Campos obligatorios